Insyn i friskolor

Skriftlig fråga 2006/07:1362 av Persson, Margareta (s)

Persson, Margareta (s)

den 13 juni

Fråga

2006/07:1362 Insyn i friskolor

av Margareta Persson (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Antalet friskolor ökar kraftigt. Det finns anledning att känna oro över hur vi mot den bakgrunden ska klara målet om en likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar. Ett krav som det borde vara självklart att ställa är att det offentliga ska ha insyn i friskolornas verksamhet som ju finansieras med offentliga medel. Men ett exempel från Jönköping visar att så inte är fallet. När en företrädare för den socialdemokratiska oppositionen begärde att få fråga det moderata kommunalrådet hur han tänkte agera för att öka andelen behöriga lärare på friskolan Prolympia röstade majoriteten ned denna begäran. Det skedde med hänvisning till att frågan låg utanför ”den kommunala kompetensen”.

Det är ett mycket oroande synsätt att skattefinansierad verksamhet anses kunna stå utanför offentlig insyn bara därför att den bedrivs i aktiebolagsform. Det blir särskilt oroande när det gäller skolan och våra barns och ungdomars framtid.

Mot bakgrund av det aktuella exemplet Prolympia i Jönköping vill jag fråga statsrådet vad han är beredd att göra för att det offentligas insyn i friskolor ska stärkas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-13 Anmäld: 2007-06-13 Besvarad: 2007-06-20 Svar anmält: 2007-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-20)