Inspektionen för vård och omsorg

Skriftlig fråga 2019/20:553 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett mycket viktigt uppdrag att bedriva tillsynsverksamhet gällande hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Moderaterna anser att det är en absolut kärnuppgift för staten att se till att den vård som ges till patienterna, det stöd som ges i form av personlig assistans och den socialtjänst som handhar svåra familjeärenden och placering av barn och unga håller av hög kvalitet och bedrivs på ett rättssäkert sätt.

IVO bildades den 1 juni 2013 på initiativ av den dåvarande borgerliga regeringen som, enligt en granskningsrapport från Riksrevisionen, var tydlig med det syfte och de uppgifter som denna tillsynsmyndighet skulle prioritera. Regeringen har emellertid sedan dess varken varit konsekvent eller långsiktig i sin ekonomiska styrning av IVO. Anslagsnivån har varierat över tid och bestått av tillfälliga medel som delats ut ett år i taget. Detta har bland annat medfört att IVO haft svårt att rekrytera och behålla personal.

Riksrevisionen lämnar i sin granskningsrapport till regeringen följande rekommendationer: Ge IVO stabila ekonomiska ramar för att kunna planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning i syfte att kunna fullgöra sitt uppdrag gällande tillsyn. Följ IVO:s arbete med att utarbeta mer enhetliga beslut och digitaliseringsarbete för tillsynsverksamheten, och se till att IVO:s redovisning av tillsynens resultat går att följa över tid. Det vill säga att regeringen måste arbeta mer långsiktigt, systematiskt och metodiskt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka nya konkreta nationella åtgärder avser socialministern att verka för i syfte att skyndsamt se till att denna centrala tillsynsverksamhet prioriteras och ges långsiktiga förutsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga