Insatser mot undernäring

Skriftlig fråga 2014/15:209 av Catharina Bråkenhielm (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Undernäring har i Sverige hamnat i skymundan bakom larmrapporter om övervikt och fetma trots att det är ett minst lika omfattande problem. Socialstyrelsen uppskattade år 2000 att 28 procent av patienterna inom hälso- och sjukvården var undernärda. Inom vården av äldre och kroniskt sjuka finns skäl att tro att andelen undernärda patienter är högre. En aktuell bild av läget saknas, så ingen vet vare sig problemets omfattning eller resultaten av de insatser som görs. En bedömning är att undernäring står för upp till tio procent av vårdkostnaderna. Slutsatsen är klar – rätt behandling är en ren besparing samtidigt som lidandet minskar.

Lösningen ligger på flera plan. Nutrition måste uppvärderas inom vården, och de delar av professionen som har att hantera såväl övervikt som undernäring bör ges högre status. Genom att öka medvetenheten om undernäringens konsekvenser kan medicinsk nutritionsbehandling göras till en normal, enkel och effektiv rutinåtgärd som är integrerad i övrig vård. Behandling måste sättas in i tid innan under- eller felnäring leder till följdkomplikationer. Det saknas både en kartläggning av problemets omfattning i Sverige och en politisk handlingsplan för att åtgärda det. De studier som finns tillgängliga är antingen inaktuella eller saknar det helhetsperspektiv som är nödvändigt.

 Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta när det gäller problematiken med undernäring?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-02-11 Överlämnad: 2015-02-11 Anmäld: 2015-02-12 Svarsdatum: 2015-02-18 Sista svarsdatum: 2015-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga