information på Internet

Skriftlig fråga 2002/03:1043 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 3 juni

Fråga 2002/03:1043

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Gunnar Lund om information på Internet

Flera av de statliga myndigheternas hemsidor uppfattas som svårtillgängliga. Detta uppmärksammas i en rapport, som presenterats av RRV. Undertecknad har tidigare i en motion till Riksdagen @ Lätt svenska på Internet @ hemställt att regeringen ska ta initiativ till att utveckla information på myndigheternas hemsidor. Det behövs en satsning på lätt svenska på nätet. Behoven hos språkstörda och andra grupper med funktionshinder måste tas på stort allvar när myndigheterna utformar sina hemsidor. Med anledning av motionen uttalade Riksdagen att funktionsnedsättning inte får utgöra ett hinder för att ta del av myndighetsinformation. Konstitutionsutskottet framhöll i sitt yttrande att det är av stor vikt att myndigheterna arbetar aktivt med att göra sin verksamhet tillgänglig. Med anledning av att frågor om tillgänglighet behandlats i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ansåg dock utskottet att det dock inte är nödvändigt med ett tillkännagivande. Man utgick från att regeringen delade utskottets uppfattning.

Jag vill därför fråga statsrådet Lund vilka initiativ han avser att ta för att göra myndigheternas information på Internet mer tillgänglig för människor med funktionshinder och andra, som har svårt att ta till sig dagens ganska svårmanövrerade och svårtolkade myndighetsinformation.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-06-03 Anmäld: 2003-06-03 Besvarad: 2003-06-11 Svar anmält: 2003-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-11)