Införande av tonnagebeskattning av sjöfarten

Skriftlig fråga 2007/08:353 av Hjälmered, Lars (m)

Hjälmered, Lars (m)

den 27 november

Fråga

2007/08:353 Införande av tonnagebeskattning av sjöfarten

av Lars Hjälmered (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige är i dag en av världens 20 största sjöfartsnationer med runt 600 fartyg ägda av svenska rederier. En majoritet av de svenskägda fartygen seglar dock under utländsk flagg.

Med långsiktiga och gynnsamma villkor för sjöfartsnäringen finns flera vinster. Näringen kan befästa och utveckla sin position som viktig arbetsgivare. Näringslivet i stort kan fortsatt få goda logistiska förutsättningar. Och staten gynnas inte minst ekonomiskt om fler fartyg blir svenskflaggade. Ett viktigt steg togs med införandet av nettomodellen. Skattereduktion och sjöinkomstavdrag ger anställda förmånliga villkor. Ett införande av ett tonnageskattesystem är det beslut som saknas.

Tonnagebeskattning är rättvis i den meningen att beskattningen baseras på fartygens intjäningsförmåga genom dess nettotonnage. Skatten skulle vidare ersätta både taxerad vinst och förlust för rederirörelsen liksom realisationsvinst och förlust vid försäljning av tonnagebeskattade tillgångar. Rederierna får lättare att planera och driva sin verksamhet. Samtidigt likställs konkurrensvillkoren med dem i andra europeiska länder.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att en tonnagebeskattning av sjöfarten införs i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-27 Anmäld: 2007-11-27 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)