Införande av kilometerskatt

Skriftlig fråga 2006/07:1481 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 juli

Fråga

2006/07:1481 Införande av kilometerskatt

av Karin Svensson Smith (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

Vägtrafiken ökar ständigt till skillnad från många andra klimatpåverkande verksamheter som minskar eller står stilla. Alla prognoser visar att vägtrafiken förväntas att öka ännu mer. Ska Sverige klara EU:s klimatmål och det mål riksdagen inrättat om att trafikens klimatpåverkan senast 2010 ska ha stabiliserats på 1990 års nivå behövs ekonomiska styrmedel som minskar trafikens klimatpåverkan. Vägbeskattningsutredningen innehöll ett förslag om kilometerskatt. I juni 2006 antog riksdagen den transportpolitiska propositionen där förslaget om kilometerskatt ingick. Efter riksdagsbeslutet fick Sika – Statens institut för kommunikationsanalys – och ITPS – Institutet för tillväxtpolitiska studier – i uppdrag att utreda skattens konsekvenser för näringar och regioner. I mars 2007 redovisades utredningsförslaget.

Med en kilometerskatt skulle väsentligt större volymer gods fraktas med kombinationer av väg eller järnväg och sjöfart i stället för att bara gå på väg. På så sätt skulle både vägnätet och klimatet skonas från ytterligare belastning. Ca 75 procent av lastbilstrafiken i Skåne har enligt Vägverket vare sig start eller mål i Skåne utan är ren transittrafik. Schweiz har haft kilometerskatt sedan 2001. Tyskland har också infört denna skatt och ett flertal länder planerar för att göra motsvarande. Sverige har 50 hamnar och jämfört med andra länder effektiva tågoperatörer för gods. Därför finns det all anledning att förvänta sig att godstransporterna med rätt ekonomiskt incitament kan bli bra både för näringslivet och för klimatet.

Av klimatskäl är det önskvärt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om införande av kilometerskatt så fort som möjligt.

När avser ministern att skicka ut Sikas och ITPS:s förslag på remissbehandling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-07-09 Besvarad: 2007-07-23 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-23)