Indragning av statsbidrag till gravt synskadade

Skriftlig fråga 2010/11:479 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 4 maj

Fråga

2010/11:479 Indragning av statsbidrag till gravt synskadade

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

En drygt hundraårig verksamhet för gravt synskadade hotas nu när regeringen drar in de sista delarna av statsbidragen till Iris Hantverk. Bakgrunden är att Statskontoret 2008 på uppdrag av regeringen granskade statsbidraget. Statskontorets uppgift var bland annat att analysera styrningen och uppföljningen av bidraget och lämna förslag på hur mål ska sättas för verksamheterna i förhållande till de bidrag som beviljas och hur uppföljningen av bidragen kan förbättras. Resultatet lämnades till regeringen den 1 juni 2008. Statskontoret bedömde att arbetsmarknadsåtgärder bör utgå via Arbetsförmedlingen, eftersom myndigheten har ett tydligt utpekat sektorsansvar för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringen beslutade därför att avveckla stödet till Iris Hantverk över en treårsperiod och den planen ligger, enligt uppgift, fast. Redan har ett antal gravt synskadade mist sina anställningar och ytterligare ett tjugofemtal riskerar att bli av med sina jobb om resterande del av bidraget dras in. Att bara dra in ett bidrag som med all säkerhet kommer att innebära att en grupp människor, som redan har en arbetslöshet på över 50 procent, blir av med sina jobb är inte klokt vare sig ur mänsklig heller samhällsekonomisk synvinkel. När nu regeringen beslutat sig för att ta bort stödet helt borde man naturligtvis samtidigt försöka hitta andra lösningar för verksamheten och de anställda.

Är statsrådet beredd att medverka till att åtgärder vidtas för att finna alternativa finansieringar eller annan sysselsättning för de anställda?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-05-04 Anmäld: 2011-05-04 Besvarad: 2011-05-11 Svar anmält: 2011-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-11)