individuell prövning av asylsökande bosnier

Skriftlig fråga 2001/02:1354 av Lundberg, Agneta (s)

Lundberg, Agneta (s)

den 17 juni

Fråga 2001/02:1354

av Agneta Lundberg (s) till statsrådet Jan O Karlsson om individuell prövning av asylsökande bosnier

Vid flyktingförläggningarna i Timrå och Ånge har bosniska asylsökande till hundra procent fått avslag på sina asylansökningar. Alla avslagsbeslut ser likadana ut, skrivna efter en mall, oavsett om brevet kommer från Kiruna, Gimo eller Boden. Breven kommenterar inte den enskildes skäl för att söka asyl utan hänvisar endast till två regeringsbeslut som fattades 1999 och 2000.

Varje asylsökande person har rätt till en individuell prövning. I socialförsäkringsutskottets betänkande SfU8 om migration och asylpolitik framhålls att varje ansökan om uppehållstillstånd ska prövas individuellt och att det måste vara en rättssäker process där samtliga omständigheter och skäl för beslutet utreds. Barnkonventionen säger att särskild hänsyn ska tas till barnens intressen. UNHCR:s rapport från september 2001 säger att det inte är säkert att avvisa alla kategorier av asylsökande till Bosnien och att det finns vissa delar av Bosnien som man inte bör avvisa bosnier till.

Dagens förhållanden i Bosnien måste vara vägledande för Migrationsverkets beslut och varje person måste få sitt fall prövat individuellt. Ett beslut om avvisning handlar om en människas hela livssituation och kan inte skrivas efter en mall. För sökande är det viktigt att få en klar motivering till beslutet och en förklaring till varje enskilt avslag.

Jag vill fråga migrationsministern om han avser att vidta åtgärder för att handläggning av asylsökan ska ske i enlighet med en individuell prövning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarad: 2002-06-28 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-28)