Individanpassat brandskydd för äldre och funktionsnedsatta

Skriftlig fråga 2017/18:1610 av Anna-Lena Sörenson (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Just nu pågår en översyn av socialtjänstlagen med Margareta Winberg som särskild utredare. Inom ramen för översynen utreds även vissa av socialtjänstens uppgifter, för att utforma en jämlik och jämställd socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus. Regeringens uppdrag kommer att ligga till grund för stora förbättringar för de mest utsatta i vårt samhälle. Direktiven banar väg för en ny lag som värnar den enskilde, men de beskriver inte i detalj vilka områden och uppgifter som ska ses över.

I civilutskottet och socialutskottet har under året en diskussion förts om att äldres och funktionsnedsattas brandskydd brister. Varje år omkommer ca hundra personer på grund av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder är överrepresenterade. I en tid då allt fler bor kvar hemma i stället för i särskilda boenden är risken stor att fler omkommer om inte samhället tar sitt ansvar när det gäller att värna ett tryggt brandskydd även i hemmet. 

I dagsläget finns ingen lag som berör individanpassat brandskydd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren följande:

 

Hur ser statsrådet på möjligheten att i samband med den pågående översynen av socialtjänstlagen belysa dessa viktiga frågor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-13 Överlämnad: 2018-08-13 Besvarad: 2018-08-27 Sista svarsdatum: 2018-08-27 Anmäld: 2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga