Import av samlarfordon

Skriftlig fråga 2011/12:570 av Gustafsson, Lars (KD)

Gustafsson, Lars (KD)

den 9 maj

Fråga

2011/12:570 Import av samlarfordon

av Lars Gustafsson (KD)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I samband med import av privatfordon finns möjlighet att klassificera fordonet som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse. Detta ger tullfrihet och reducerad moms men måste uppfylla ett antal mycket detaljerade och kontraproduktiva villkor. Tillämpbarheten av reglerna och detaljgraden är så pass avancerad att en importör i dag har svårigheter att förutse Tullverkets avgörande.

Bland reglerna märks att det inte får finnas mer än 30 exemplar av samma modell och typ i Sverige. Den strikta numerären harmoniserar inte med verkligheten eftersom delar av fordonet kan variera stort. Variationerna har kulturhistorisk betydelse, men avfärdas ändå som samlarfordon utifrån den numerära begränsningen av modell och typ. En annan regel som ifrågasätts för sin relevans är att ett fordon måste ha ett värde minst fem gånger högre än ursprungligt nypris. Denna strikt monetära ram begränsar det etnografiska värde bilen kan ha i motorrörelsen. Utöver detta kan dessutom Tullverket neka en klassificering som samlarobjekt om fordonet saknar ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar. Förfarandet saknar förankring och begriplighet hos den vitala folkrörelse som Sveriges motorentusiaster representerar.

Att förenkla och generalisera regelverket är därför mycket angeläget. Ett effektivt sätt att legitimera regelverket långsiktigt måste också vara att i högre grad än i dag förankra och formalisera ett samarbete med företrädare för motorentusiaströrelsen.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att främja ett förenklat och tillämpbart regelverk för import av samlarfordon?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-09 Anmäld: 2012-05-09 Besvarad: 2012-05-18 Svar anmält: 2012-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-18)