Illegal alkohol

Skriftlig fråga 2013/14:559 av Tommy Waidelich (S)

Tommy Waidelich (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Enligt WHO:s bedömning (Alcohol in the European Union, 2012) står den illegala oregistrerade alkoholkonsumtionen i EU för ca 13 procent av all konsumtion, men det varierar kraftigt mellan olika regioner. Störst andel illegal alkohol antas förekomma i östra Europa. Därefter kommer en egen grupp bestående av Sverige, Polen och de baltiska länderna, där den oregistrerade alkoholkonsumtionen bedöms utgöra 25–30 procent av all konsumtion. Sett till hela Europa är den grupp Sverige tillhör med andra ord näst sämst i klassen.

Den organiserade handeln med illegal alkohol är också ett samhällsproblem i Sverige. Den driver fram en kriminalitet och samhällssyn vars konsekvenser är svåra att överblicka. Insikten om att det finns stora ekonomiska vinningar med att föra in alkohol illegalt till Sverige har också etablerat sig i grovt kriminella kretsar, såväl inhemska som hemmahörande i utlandet.

Samtidigt arbetar Tullverket och andra myndigheter under hårt prövade förutsättningar med att bekämpa alkoholsmugglingen. Kontrollen av illegal införsel fortsätter att ges hög prioritet men är också resurskrävande. I Dagens Nyheter den 17 januari beskriver Tullverkets nationella specialist hur smugglingsverksamheten vuxit kraftigt de senaste åren. Samtidigt har Tullverket minskat sin bemanning successivt under den senaste femårsperioden. Under de kommande två åren beräknas antalet anställda minska med 235 anställda (11 procent) jämfört med årsskiftet 2012/13. Redan under 2013 varnade tullinspektörer för konsekvenserna av den minskade personalstyrkan. Generaldirektör Mattson har också signalerat att bemanningen kan komma att avspegla beslagsstatistiken framöver.

Mina frågor till finansministern är:

Vad har Finansdepartementet och regeringen för planer för att möta det växande problemet med illegal smuggling av alkohol, samtidigt som Tullverket räknar med en stor personalminskning?

Hur ser regeringens strategi ut för att minska konsumtionen av illegal alkohol i Sverige och därmed ta oss bort från den grupp i Europa som är näst sämst i klassen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-04-08 Inlämnad: 2014-04-08 Sista svarsdatum: 2014-04-16 Besvarad: 2014-04-22
Svar på skriftlig fråga