Ideologi före miljönytta

Skriftlig fråga 2014/15:718 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Den 7 maj aviserade vänsterregeringen att de avser att tillsätta ännu en utredning, denna gång om producentansvar för förpackningar och tidningar. Miljöministern har aviserat att införa ett kommunalt monopol på insamling av avfall som faller under producentansvar, vilket är en drastisk åtgärd, då det begränsar marknaden och upphäver existerande affärsavtal. Producentansvaret som har funnits sedan 1994 innebär att producenter, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

Under alliansregeringens tid diskuterades ett förslag om att införa kommunala insamlingsmonopol. Såväl kommuner som producenter kritiserade det hårt. Förutom ökade kostnader och ökad administration pekades på oklarheter om de kommunala monopolen är förenliga med konkurrenslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling. Alliansregeringen genomförde därför en beredning i nära samarbete med både producenter och kommuner, och i augusti 2014 presenterades ett utvecklat producentansvar med högre mål för såväl insamling och återvinning som service för hushållen. 

Men vänsterregeringens ideologiska agenda styr nu, och till och med hanteringen är undermålig, då detta sker utan dialog med producenter och kommuner, vilket naturligt ifrågasätts av berörda parter. Men då miljönyttan inte är i fokus, utan i stället ideologin, avser den nuvarande regeringen att köra över berörda aktörer och låta skattebetalarna stå för ännu en utredning.

Min fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson är därför:

 

Varför tillsätter regeringen ännu en utredning med målet att riva upp ett väl fungerande system, trots att berörda aktörer argumenterar mot en sådan åtgärd och trots att ingen naturlig och efterfrågad dialog med de berörda parterna har förts?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-30 Överlämnad: 2015-06-30 Sista svarsdatum: 2015-07-14 Svarsdatum: 2015-08-05 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga