ID-kort till flyktingar som saknar hemlandspass eller främlingspass

Skriftlig fråga 2005/06:1131 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 2 mars

Fråga 2005/06:1131 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Ulrica Messing (s)

ID-kort till flyktingar som saknar hemlandspass eller främlingspass

Utländska medborgare har i vissa fall stora svårigheter att erhålla ID-handlingar. Posten AB och de övriga instanser som i dag har rätt att utfärda ID-handlingar har en skiftande policy i denna fråga, vilket medför att det görs godtyckliga bedömningar. Av utländska medborgare krävs vid vissa tillfällen, förutom personbevis från skattemyndigheten, även uppvisande av hemlandspass, främlingspass eller resedokument. Detta trots att berörda personer har beviljats permanent uppehållstillstånd och därmed har identiteten inskriven i uppehållstillståndet.

För svenska medborgare krävs inte att passhandling uppvisas. Många av dessa utländska medborgare är flyktingar som inte kan söka hemlandspass eftersom vissa stater vägrar utfärda passhandling. Resedokument kan i princip bara erhållas av konventionsflyktingar. Problemet med främlingspass, som övriga skyddsbehövande kan ansöka om, är att det kan medföra problem för den sökande att ha kontakt med myndigheter i hemlandet. Dessutom är handläggningstiden 4@6 månader. Dessa hinder uppstår i inledningsskedet av introduktionen och bosättningen i kommunen, då många praktiska frågor måste lösas. Det finns i dag inget myndighetsansvar eller specifik lagstiftning som reglerar denna fråga.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ulrica Messing:

Vad avser statsrådet att göra för att underlätta för flyktingar som saknar hemlandspass eller främlingspass att få ID-kort?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-03-02 Anmäld: 2006-03-06 Besvarad: 2006-03-13 Svar anmält: 2006-03-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-13)