Icke kraftproducerande dammar

Skriftlig fråga 2017/18:272 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Den tidigare Vattenverksamhetsutredningens förslag har varit ute på remiss. Först nu har svaren kommit in och det finns en mängd obesvarade frågor.

En av de mest brännande frågorna är vem som ska finansiera de insatser som krävs för att alla Sveriges dammar ska leva upp till miljökraven. För småskaliga vattenkraft föreslås en fond som delfinansieras av vattenkraftsbranschen själv. För dammar som inte har någon kraftproduktion finns däremot inte denna möjlighet.

I Sverige finns det ca 11 000 icke kraftproducerande dammar, dammar som har funnits i flera hundra år och som ofta är en viktig del av ortens kulturminnen. Ägarna av dessa dammar förväntas enligt förslaget själva bära kostnaden, en kostnad som de aldrig kommer att få täckning för.

Om ägarna väljer att inte söka tillstånd kvarstår endast möjligheten att riva dammen, med risken att stora kulturminnen går förlorade och att den nu etablerade faunan och växtmiljön raseras. Detta blir ett orimligt och förhoppningsvis inte önskvärt scenario ens från den rödgröna regeringens sida.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att undvika att icke kraftproducerande dammar rivs till följd av Vattenverksamhetsutredningens förslag?  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-14 Överlämnad: 2017-11-15 Anmäld: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22
Svar på skriftlig fråga