Hyressättning vid insats med beslut om boende enligt LSS

Skriftlig fråga 2009/10:339 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 14 december

Fråga

2009/10:339 Hyressättning vid insats med beslut om boende enligt LSS

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

En av de viktigaste åtgärderna som kan beslutas enligt LSS (lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning) är möjligheten att få bo i särskilt anpassade grupp- och servicebostäder. I många fall är emellertid den hyra som får betalas av den enskilda eller dess anhöriga orimligt hög på grund av att tillgång till gemensamhetsytor räknas in i hyran. Detta stämmer inte med principen att man inte ska få merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning, vilket bland annat uttalats av LSS-kommittén (SOU 2008:77). Kommittén anser därför att regeringen skyndsamt ska utreda hur detta problem kan rättas till. Utredningen lämnades till regeringen i augusti 2008 men regeringen förefaller inte ha tagit till sig av brådskan i denna fråga.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att enskilda som fått beslut om gruppbostad eller bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inte ska behöva få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning till följd av hyressättningen för dessa bostäder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2009-12-14 Inlämnad: 2009-12-14 Besvarad: 2009-12-18 Svar anmält: 2009-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-18)