Hy Ways

Skriftlig fråga 2004/05:2149 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 31 augusti

Fråga 2004/05:2149

av Marie Wahlgren (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Hy Ways

I dag byggs vårt samhälle i stor utsträckning på en energi- och teknologibas som är mycket beroende av olja och andra fossila bränslen. Det är uppenbart att världen behöver en omställning bort från en teknologi som är beroende av olja. Skälen är flera. Oljeekonomin är känslig på grund av risken för oljebrist och tillhörande prishöjningar. Det viktigaste skälet är dock den miljöpåverkan som oljan leder till, framför allt då växthuseffekten. I nuläget finns inga tydliga alternativ till oljan, i stället utvecklas parallellt flera alternativ.

Ett av de intressantaste spåren som nu diskuteras är en framtid byggd på vätgasteknologi. Vätgasteknologin är mycket lovande då den kan ta bort transportsektorns beroende av fossila bränslen, minska utsläppen av klimatgaser och dessutom kraftigt reducera andra miljö- och hälsofarliga utsläpp (kväveoxider, partiklar, kolväten etcetera). Ännu krävs dock mycket utveckling innan detta kan bli verklighet, och det är angeläget att stimulera denna utveckling.

Inom EU:s sjätte ramprogram finns det ett projekt som kallas Hy Ways som syftar till att utveckla infrastruktur för vätgas i Europa. Just nu finns det en inbjudan att delta med deadline den 6 oktober.

Min fråga till statsrådet är om hon avser att verka för att Sverige engagerar sig i projektet Hy Ways.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-31 Anmäld: 2005-09-13 Besvarad: 2005-09-14 Svar anmält: 2005-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-14)