HVB-hem och översyn av socialtjänstlagen

Skriftlig fråga 2022/23:350 av Peter Hedberg (S)

Peter Hedberg (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

De allra flesta kommuner ser positivt på hem för vård och boende (HVB) med tydliga regler som möjliggör en god och effektiv behandling av personer med missbruksproblematik. Efter att ansvarig tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kritiserat HVB-hems ordningsregler och rutiner har det för många aktörer blivit direkt farligt att bedriva verksamhet. IVO menar att den enskildes integritet kränks om inte tillgång till bland annat mobiltelefon och umgänge säkerställs. HVB-hem har därmed inte kunnat följa högst relevanta säkerhetsrutiner, vilket exempelvis lett till införsel av vapen och tillgång för utomstående att fritt besöka brukare i lokalerna. Därutöver har droger kommit in i verksamheterna och försvårat för den som har missbruksproblematik att bli drogfri och förändra sitt liv till det bättre.

Socialtjänstlagen har inte ändrats. Däremot uppger IVO att man ändrat arbetssätt och lyssnar till brukarna på ett annat sätt. Det förefaller vara ett nytt arbetssätt som kraftigt försvårar för både socialtjänster och HVB-hem att få till stånd högkvalitativa placeringar och en behandling som är effektiv och säker för både personal och brukare. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Avser statsrådet att initiera en översyn av socialtjänstlagen med anledning av IVO:s nya arbetssätt, och vilka åtgärder skulle i så fall kunna vara aktuella?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-15 Överlämnad: 2023-02-16 Anmäld: 2023-02-17 Svarsdatum: 2023-02-22 Sista svarsdatum: 2023-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga