Hotet mot det svenska civilsamhället

Skriftlig fråga 2012/13:650 av Gille, Agneta (S)

Gille, Agneta (S)

den 11 juli

Fråga

2012/13:650 Hotet mot det svenska civilsamhället

av Agneta Gille (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I Sverige finns sedan länge en partiövergripande syn på människors självorganisering i ideella föreningar som viktig för samhällsutvecklingen och demokratin.

På senare tid går att iaktta en perspektivförskjutning där olika myndigheter, ofta med hänvisning till EU-rätten, börjat bortse från den grundläggande distinktionen mellan ideell föreningsverksamhet och privat näringsverksamhet.

I strid mot den politiskt beslutade politiken om det civila samhället likställer flera myndigheter ideell verksamhet med privat näringsverksamhet. Om ingen åtskillnad görs innebär det att föreningslivet i sin verksamhet måste anpassa sig till lagstiftningen på en rad områden som är skriven med utgångspunkt från vinstsyftande aktörer på en marknad.

De frågor som varit aktuella är till exempel momsfrågan, konkurrens mellan ideella föreningar och kommersiella företag inom idrotten och föreningarnas serveringsverksamhet. Ett annat problem är att Konsumentverket har likställt medlemmar med kunder och därmed ideella föreningar med privata näringsidkare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga hur kulturministern ser på denna utveckling generellt, vilka åtgärder kulturministern avser att vidta för att förhindra en negativ utveckling i olika avseenden för det svenska civilsamhället och vilka åtgärder kulturministern avser att vidta för att stärka civilsamhällets organisationer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-11 Besvarad: 2013-07-25 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-25)