Hinder att ladda elbilen

Skriftlig fråga 2019/20:785 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Det pågår en omfattande process och görs stora investeringar för att få fram fler fordon som drivs med el. Regeringen satsar stora pengar på elcyklar och eldrivna bilar.

Samtidigt konstaterar flera hundra tusen småhusägare att deras gemensamma egendom, till exempel garage, inte får användas för laddning av bil. Landets fyrtio lantmäterimyndigheter tillåter inte att laddstolpar installeras eftersom de i flertalet fall anser att gällande anläggningsbeslut inte medger en sådan användning.

Vänte- och handläggningstider för att få fram ett nytt anläggningsbeslut är mycket långa. Nya anläggningsbeslut innebär stora kostnader för berörda fastighetsägare och att andra typer av lantmäteriåtgärder ytterligare försenas.

I regeringens proposition 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan anges följande: Åtgärder bör vidtas för att skapa tillgång till laddinfrastruktur för olika boendeformer. En lämplig myndighet bör få i uppdrag att analysera frågan och vid behov föreslå åtgärder för att skapa bättre tillgång till laddinfrastruktur för olika boendeformer.

Med detta som bakgrund vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Kommer ministern att agera för att inkludera laddmöjligheter i samfälligheter utan omprövning av gemensamhetsanläggningen, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-21 Överlämnad: 2020-01-22 Anmäld: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29
Svar på skriftlig fråga