helikopterverksamheten på Säve

Skriftlig fråga 1999/2000:846 av Carnerö, Åke (kd)

Carnerö, Åke (kd)

den 19 april

Fråga 1999/2000:846

av Åke Carnerö (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten på Säve

Regeringen angav i proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret att "verksamhetsdelen vid Säve bör kvarstå till och med år 2003". Vid försvarsutskottets behandling av propositionen förde jag fram Kristdemokraternas krav på en fortsatt permanent helikopterenhet på Säve. I utskottets betänkande (1999/2000:FöU2 s. 162) anges att tidpunkten 2003 nu inte behöver preciseras som en bortre gräns vad avser helikoptrar för Försvarsmaktens eget behov på Säve.

Utskottets beslut innebär enligt min uppfattning att det ska finnas en permanent helikopterbasering på Säve för sjöoperativ marin samverkan och för att tillgodose samhällets behov av mångsidigt användbara helikoptrar för olika räddningsinsatser. Detta tillvaratar den sjöoperativa helikopterkompetensen på västkusten och ger goda möjligheter till fortsatt nordiskt räddningssamarbete och fördjupat PFF-samarbete.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta angående helikopterenheten på Säve utifrån försvarsutskottets ställningstagande i betänkande 1999/2000:FöU2?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-04-19 Anmäld: 2000-04-25 Besvarad: 2000-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-03)