Hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2018/19:716 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Skolverket har på regeringens uppdrag föreslagit förtydliganden i läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen, för att bättre stödja skolformernas utbildning och undervisning inom kunskapsområdet sex och samlevnad.

I uppdraget har Skolverket särskilt beaktat att frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen. Jämställdhetsmyndigheten har därför inkommit med ett remissvar på förslag till ändringar i dessa läroplaner. 

Jämställdhetsmyndigheten skriver i sitt remissvar att man ser positivt på att hänvisning till FN:s barnkonvention görs i läroplanerna, inklusive skrivningen att eleverna ska få kännedom om sina rättigheter, liksom på tillägget under 2.1 respektive 2.2 Normer och värden samt deras kroppsliga och personliga integritet.

Något förvånande önskar Jämställdhetsmyndigheten dock att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck inte ska användas i läroplanstexterna. Någon konkret anledning till detta ställningstagande har inte framkommit.

Det finns av naturliga skäl olika åsikter om Jämställdhetsmyndighetens vara eller icke vara, där undertecknad tillhör den kategori av politiker som anser att myndigheten av flera skäl borde läggas ned helt. Av den anledningen är också förväntningarna på att myndigheten levererar höga, då den bör visa prov på att faktiskt kunna verka för en positiv samhällsutveckling.

Hedersrelaterat våld och förtryck är tyvärr något som vi sett alltmer av i Sverige i takt med att fler invånare har en bakgrund i kulturer där detta är vanligt förekommande och tyvärr i många fall även accepterat. Den här typen av förtryck handlar i grund och botten om att enskilda individers rättigheter och intressen anses vara underordnade familjens, varför det legitimeras.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Hur ställer sig statsrådet till att Jämställdhetsmyndigheten negligerar en så viktig del som skrivningar om hedersrelaterat våld och förtryck i våra läroplaner, och avser hon att vidta åtgärder för att detta bättre ska genomsyra bildningen av invånarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-03 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12
Svar på skriftlig fråga