Handläggningstider för samfällighetsföreningsregistret

Skriftlig fråga 2019/20:291 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Samfällighetsföreningsregistret innehåller namn på föreningen och information om vilken gemensamhetsanläggning som föreningen sköter (förvaltar). Registret innehåller också gemensamhetsanläggningens ändamål, styrelsens sammansättning, firmatecknare, postadress, organisationsnummer med mera. 

I ett svar den 24 april 2019 på en skriftlig fråga om långa handläggningstider för det statliga samfällighetsregistret säger ansvarigt statsråd följande:

Lantmäteriets mål är en handlingstid på 20 dagar för handläggning av ärenden kopplade till samfällighetsföreningsregistret. Handläggningstiden överskrider idag målet, vilket bl.a. beror på att myndigheten nyligen ändrat sina rutiner för att anpassa verksamheten till den nya förvaltningslagen (2017:900) och till EU:s dataskyddsförordning GDPR. Parallellt med detta arbete har lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret inneburit att det kommit in fler inskrivningsärenden än tidigare. I mars 2018 bytte Lantmäteriet handläggningssystem för denna typ av ärenden. Myndigheten har sedan dess arbetat fram nya rutiner för att effektivisera handläggning och samtidigt göra handläggningen mer enhetlig för mottagaren. Vilken inverkan systemändringar har och hur effektivisering av arbetssätt påverkar handläggningstiderna följs upp. Under 2019 prioriterar myndigheten ärenden kopplade till just samfällighetsföreningsregistret i syfte att nå målet om 20 dagars handläggningstid.

På Lantmäteriets hemsida anges ett halvår senare (den 28 oktober) att för ärenden som handlar om att registrera nya samfällighetsföreningar är handläggningstiden cirka tre veckor och för att ändra uppgifter i registret cirka sju veckor.

Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsföreningsregistret var under slutet av 2017 och början av 2018 ute på remiss.  I remissvaren framkom bland annat att ca 11 800 föreningar med enskild väghållning är medlemmar i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV). Många av dessa finns registrerade i samfällighetsföreningsregistret (SFR) och berörs därför av Lantmäteriets förslag. REV har kunnat konstatera att uppgifterna i samfällighetsföreningsregistret (SFR) i ganska stor utsträckning är inaktuella och har också efterlyst en möjlighet för föreningarna att själva kunna uppdatera sina uppgifter via internet. Lantmäteriets förslag, som möjliggör detta, välkomnas därför av REV. Slutligen delar REV Lantmäteriets önskan att förslaget om elektronisk anmälan till SFR kan genomföras så snart som möjligt.

Villaägarnas Riksförbund företräder ca 320 000 medlemmar, som är enskilda hushåll. Bland dessa finns ett stort antal husägare som tillhör en samfällighetsförening. Därutöver har förbundet ingått serviceavtal med ca 1 200 samfällighetsföreningar som omfattar ca 65 000 hushåll. Förbundet kommer därmed ofta i kontakt med personer som bor i samfällighet eller är styrelseledamöter i samfällighetsföreningar. I dagsläget uppdateras inte uppgifterna i samfällighetsregistret i tillräcklig utsträckning, vilket gör att uppgifterna ofta är felaktiga. Detta leder till att det är svårt att komma i kontakt med styrelseledamöter i en samfällighetsförening. Det är också svårt att kontrollera vem som är firmatecknare. De felaktiga uppgifterna innebär även att fel personer blir kontaktade i ärenden som rör samfällighetsföreningen, vilket de upplever som störande. Ett förfarande som innebär att det blir enklare att anmäla ändringar vore att föredra, så länge inte rättssäkerheten riskeras. Förbundet efterlyser även en ökad kännedom om registret och dess syfte bland samfällighetsföreningarnas styrelser. Eftersom styrelser ofta byts ut är det viktigt med tydlig och löpande information om att anmälan till registret ska ske och vad registret har för syfte.

Det är många som ställer sig frågan när målet om en handläggningstid på 20 dagar kommer att nås under 2019 och vilket mål för handläggningstid som avses gälla under 2021.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

När kommer elektronisk anmälan vara möjlig som innebär att behöriga fullt ut kan registrera in alla uppgifter i en modern e-tjänst? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-29 Överlämnad: 2019-10-30 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga