Handläggningstider för fastighetsbildning

Skriftlig fråga 2017/18:1620 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Lantmäteriet har på regeringens uppdrag inhämtat och analyserat uppgifter rörande den samlade fastighetsbildningsverksamheten hos landets alla 40 lantmäterimyndigheter.

Resultaten visar att det finns stora variationer mellan myndigheterna rörande förrättningshandläggningen, vilket medför en ojämn servicenivå för medborgare, företag och myndigheter beroende på var i landet förrättningarna sker. Handläggningstiden för avslutade ärenden varierar mellan 23 och 146 veckor (medelvärde för första kvartalet 2018). Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga myndigheter uppgår till 48 veckor. Handläggningstiden för den statliga lantmäterimyndigheten ligger något över genomsnittet. Väntetiden före påbörjad handläggning (medelvärde för första kvartalet 2018) har beräknats på två alternativa sätt, beroende på myndigheternas olika tillvägagångssätt i förrättningshandläggningen. Även här finns stora variationer, mellan 0 och 45 veckor. Genomsnittet är 15 veckor.

Förrättningar där ändamålet är infrastruktur har en genomsnittlighandläggningstid som är 39 veckor längre än för bostadsändamål: 77 veckor, dvs. 1 år och 25 veckor. Handläggningstiderna varierar stort mellan myndigheterna, med flera genomsnittsnoteringar i storleksordningen 3–4 år. SLM har uppgett 89 veckor, alltså 1 år och 37 veckor. För förrättningstypen omprövning av andelstal för enskilda vägar har Lantmäteriet tidigare redovisat att handläggningstiderna inom Lantmäteriet är väsentligt mycket längre än 77 veckor.

Långa väntetider och handläggningstider i förrättningsverksamheten är sedan flera år ett mycket stort problem som diskuterats i riksdagen under hela denna mandatperiod. Lantmäteriets rapport i juni 2018 till regeringen visar att det i genomsnitt under första halvåret 2018 tar 63 veckor från ansökan till myndighetsbeslut om fastighetsbildning. Detta kan jämföras med PBL 9 kap. 27 §, där det anges att beslut i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Min slutsats är att väntetider och handläggningstider i förrättningsverksamheten är helt oacceptabla och att regeringen under de senaste fyra åren inte förmått ändra förhållandena.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Överväger statsrådet och regeringen att lagstifta om handläggningstider för fastighetsbildning och genomföra en omfattande strukturförändring beträffande huvudmannaskap och konkurrensförutsättning inom fastighetsbildningsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-21 Överlämnad: 2018-08-22 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-05 Sista svarsdatum: 2018-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga