Hälsofrämjande arbete

Skriftlig fråga 2019/20:368 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige har i sin befolkning många som är friska och mycket aktiva långt upp i hög ålder, samtidigt som över hälften av befolkningen har övervikt eller fetma. Sverige har en befolkning med hög genomsnittlig livslängd samtidigt som vi har många i arbetskraften som är sjukskrivna och många människor som lider av psykisk ohälsa. Sverige har bland Europas allra längsta vårdköer samtidigt som vi riktar en väldigt liten andel av hälso- och sjukvårdens samlade resurser till att arbeta metodiskt med hälsoförebyggande åtgärder. Denna utveckling måste Sverige klara av att vända.

Sverige måste börja arbeta mer samordnat och systematiskt med åtgärder som är långsiktigt hälsofrämjande. Regeringen måste nu skyndsamt ge i uppdrag att ta fram en nationell hälsofrämjande strategi som kan svara upp mot det växande behov som finns av tydliga strategier, riktlinjer och handlingsplaner för att kunna stärka och effektivisera det förebyggande hälsofrämjande arbetet i Sverige. Det finns få områden som är i behov av fler samarbeten mellan olika organisatoriska stuprör och sakfrågor som hälsofrämjande insatser, vilka därmed lämpar sig bättre för ett långsiktigt strategiarbete.

Regeringen ska ta Cancerfondens uppmaning på allvar och agera. Uppmaningen lyder: Ett år har passerat och redan i samband med kommande budgetprocess borde riksdagens ledamöter kräva en redovisning av vilka åtgärder som hittills vidtagits av regeringen. Till exempel hur måluppföljningen av folkhälsopolitikens åtta målområden är tänkt att organiseras.

Hälsofrämjande insatser är bland det allra viktigaste som ett samhälle kan och ska fokusera på. Det är ett ansvarstagande som är gemensamt, samtidigt som det avgörande är individens egen motivation, vilja och drivkraft. Utan individens aktiva handlingar och kraft blir inte resultaten långsiktigt hälsofrämjande och hållbara.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder har ministern och regeringen hittills, under denna mandatperiod, genomfört för att stärka och utveckla det nationella sammanhållna hälsofrämjande arbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga