gränsvärdet för bidrag till radonavskiljare

Skriftlig fråga 1997/98:1049 av Lager, Per (mp)

Lager, Per (mp)
Fråga 1997/98:1049 av Per Lager (mp) till jordbruksministern om gränsvärdet för bidrag till radonavskiljare

den 27 augusti

Hittills har bara 6 % av det statliga bidraget till radonavskiljare utnyttjats. Av de sammanlagt 60 miljoner kronor som finns att söka sedan oktober 1997 har bara 3,5 miljoner kronor betalats ut och sammanlagt 16 miljoner kronor beviljats. Bidragstiden har nu också förlängts ett år. Bidraget är 50 % av kostnaderna - men max 5 000 kr - vid installation av radonavskiljare, som kostar mellan 10 000 och 20 000 kr. Boverket, som hanterar, ansökningarna och utbetalningarna, har satsat på information, men ändå inte nått riktigt fram. Alltför få sanerar radonet. För kommunala vattentäkter går gränsen för bidrag vid 100 Bq/l men vid privata 1 000 Bq/l. En sådan skillnad är högst otillfredsställande. När jag tidigare frågat ministern om varför det finns olika bidragsgränser, har jag fått svaret att det är en ekonomisk avvägning. Nu, när det visar sig att bidragspengarna inte utnyttjas fullt ut av de beräknade 10 000 hushåll, som har över 1 000 Bq/l, måste det väl finnas utrymme att sänka gränsvärdet - åtminstone till 500 Bq/l, men helst till 100 Bq/l. På så sätt kan många fler sanera det farliga dricksvattenradonet och därmed minska den framtida cancerrisken för många i de växande, unga generationerna. Samtidigt krävs givetvis att informationen skärps ytterligare. Målet måste vara att inget dricksvatten innehåller över 100 Bq/l.

Jag vill därför fråga ministern:

Avser ministern verka för en sänkning av bidragsgränsen vad gäller dricksvattenradon i privata brunnar, så att fler kan söka bidrag och det hittillsvarande anslaget utnyttjas fullt ut?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-27 Anmäld: 1998-08-31 Besvarad: 1998-09-09
Svar på skriftlig fråga