Gränsskydd och narkotikabekämpning

Skriftlig fråga 2007/08:1069 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1069 Gränsskydd och narkotikabekämpning

av Jan Emanuel Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Regeringen planerar att lägga ned tullen i Kapellskär av besparingsskäl vilket vittnar om en väldigt snäv syn på begreppet besparing. Att som Tullutredningen påstå att den föreslagna omorganisationen skulle leda till högre effektivitet av tullens brottsbekämpande verksamhet är inte seriöst. Tvärtom kommer Stockholmsregionen att få kraftigt höjda samhällskostnader i form av ökad brottslighet och stora sociala problem om gränsen öppnas för bland annat ökad narkotikasmuggling.

Tullen i Kapellskär består av sex tulltjänstemän med uppgifter inom brottsbekämpning och som nu enligt planerna ska sägas upp eller förflyttas. De är stationerade i Kapellskär men är verksamma i hela Stockholm län. De gjorde 2007 sammanlagt ca 300 beslag. Brottsbekämpningsgruppen har ett stort och inarbetat kontaktnät främst i länets norra delar och har på ett utmärkt sätt bidragit till ökad effektivitet i brottsbekämpningen. Att de är stationerade i Kapellskär har flera fördelar. Då smuggling av vapen, narkotika, tobak och alkohol liksom trafficking i allt större omfattning sköts av organiserad brottslighet riskerar denna snart tullfria väg in i Sverige tyvärr att bli populär. Många människor som kan tänka sig att smuggla narkotika och/eller större partier alkohol och tobak avstår inför risken att åka fast i tullen. Ser vi historiskt på perioden 2002–2007 så har tullen i Kapellskär till exempel beslagtagit 55 kilo amfetamin. Vad händer om tullen försvinner?

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att se till att folkhälsoperspektivet vägs in då regeringen ska besluta om vilka resurser tullen behöver för att kunna begränsa narkotikasmugglingen via Kapellskär?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-04-11 Inlämnad: 2008-04-11 Svar anmält: 2008-04-16 Besvarad: 2008-04-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)