Granskning av FMV

Skriftlig fråga 2017/18:960 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Med budgetunderlaget för 2019 står åter Försvarsmaktens ekonomi i centrum. Regeringen har tidigare gett Statskontoret i uppdrag att granska hur försvaret hanterar sin budget. Det finns ingen anledning att motsätta sig att rutiner ses över och att de underlag som beslut baseras på kvalitetssäkras. Det är bra att goda rutiner eftersträvas – allra helst som det är rimligt att anta att Sverige under kommande år kommer att axla ökade försvarsansträngningar och med det behov av uppföljning.

Med tanke på att en inte oväsentlig andel av Försvarsmaktens kostnader är kopplade till materiel, och myndigheten själv pekar ut kostnadsutvecklingen inom detta område som en utmaning, finns det anledning att bredda Statskontorets uppdrag. Försvarets materielverk (FMV) är ju den som förser och vidmakthåller Försvarsmaktens materiel. En bred översyn bör således även gälla FMV när nu försvarets ekonomi ska granskas.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att låta Statskontoret granska även FMV, dess ekonomi och styrning kring materielprojekt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-06 Överlämnad: 2018-03-06 Anmäld: 2018-03-07 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14
Svar på skriftlig fråga