Global Safe Abortion Fund

Skriftlig fråga 2006/07:82 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 1 november

Fråga

2006/07:82 Global Safe Abortion Fund

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Den transnationella organisationen IPPF (International Planned Parenthood Federation) som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa har tagit initiativ till Global Safe Abortion Fund. Denna fond är skapad för att stödja program och projekt med syftet att öka tillgängligheten till säkra aborter i världen. IPPF vill med detta bidra till att uppnå millenniemål nummer 5 om att minska mödradödligheten i världen. Mot bakgrund av såväl behovet av insatser som regeringens SRHR-policy är det angeläget med ekonomiskt stöd från Sverige.

Jag vill fråga statsrådet om hon avser att föreslå att Sverige ska stödja IPPF Global Safe Abortion Fund och hur ett sådant stöd skulle kunna utformas.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-01 Anmäld: 2006-11-07 Besvarad: 2006-11-09 Svar anmält: 2006-11-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-09)