Gillbergavägen i Eskilstuna

Skriftlig fråga 2001/02:224 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 17 november

Fråga 2001/02:224

av Laila Bjurling (s) till näringsminister Björn Rosengren om Gillbergavägen i Eskilstuna

Korsningen mellan väg och järnväg vid Gillbergavägen i Eskilstuna har under lång tid varit en besvärlig punkt med långa köbildningar då tågen passerar.

Då biltrafiken ökat är Gillbergavägen nu den mest belastade vägsträckan i kommunen med 19 000 fordon per dygn. Troligtvis är det få plankorsningar med järnväg i Sverige som har en sådan trafikbelastning som den vid Gillbergavägen.

Eftersom korsningen ligger centralt i Eskilstuna, och det finns krav på att järnvägen ska vara öppen under hela byggnadstiden, krävs onormalt omfattande tillfälliga lösningar. Den strikt ekonomiska samhällsnyttan blir därför låg. Därmed behålls de långa köerna samtidigt som järnvägen får bära hundhuvudet för en trög trafikapparat.

En satsning på planskild korsning vid Gillbergavägen skulle ta bort det sista järnvägshindret i centrala Eskilstuna och komplettera den positiva bild som Eskilstuna fått av järnvägen i samband med Svealandsbanan.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Vad avser näringsministern vidta för åtgärder för att underlätta byggandet av planskilda korsningar med järnväg i centrala stadslägen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-16 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2001-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-27)