Geodata

Skriftlig fråga 2015/16:1527 av Caroline Szyber (KD)

Caroline Szyber (KD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Lantmäteriet har under sommaren skickat in en framställan till Näringsdepartementet (dnr 109-2016/2649) från landets största geodataproducenter med budskapet om att Sverige behöver öppna och avgiftsfria geodata från Lantmäteriet. Skrivelsens syfte är att göra regeringen ytterligare uppmärksam på behovet av en ny finansieringsmodell för Lantmäteriets verksamhet med grundläggande geodata.

Öppna och fritt tillgängliga geodata bidrar till snabbare digitalisering och effektivisering av offentlig förvaltning, innovation och nya arbetstillfällen. Det minskar negativ miljöpåverkan och ger bättre förutsättningar för att rädda liv och egendom. Geodata är inbäddade i många typer av e-tjänster och när öppna och avgiftsfria geodata införs kommer användningen av geodata att öka kraftigt och nya e-tjänster kan utvecklas. En reform med öppna och fritt tillgängliga geodata ger förutsättningar för olika aktörer att testa nya arbetssätt för en effektivare planeringsprocess. Detta är särskilt viktigt med tanke på bostadskrisen och behoven att få fram 700 000 bostäder och omfattande investeringar i järnvägar de närmaste tio åren. Potential sägs finnas att till och med halvera handläggningstider i samhällsbyggnadsprocessen om satsningar görs på öppna data och en digital transformation inom detta område.

Myndighetsbeslut som översiktsplan, detaljplan, bygglov, fastighetsbildning och inskrivning är viktiga delar i att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Det finns behov och potential att effektivisera dessa processer och arbeta smartare. Öppna geodata är en viktig bricka för alla inblandade aktörer.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att skapa förutsättningar för en digital transformation till öppna och avgiftsfria geodata?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-23 Överlämnad: 2016-08-23 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-09-07 Sista svarsdatum: 2016-09-07
Svar på skriftlig fråga