Genomförandet av energiöverenskommelsen

Skriftlig fråga 2017/18:136 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

I juni 2016 slöts en energiöverenskommelse mellan fem av riksdagens partier. Mål slogs fast, regler skulle förenklas och skatter justeras. För att uppnå målet om 100 procent förnybart till 2040 på ett kostnadseffektivt sätt behöver beslutsprocesser effektiviseras och handläggningstider kortas. Vi ser också hur olika myndigheter agerar på ett sätt som går tvärt emot energiöverenskommelsens intentioner.

Det är ett stort antal myndigheter som berörs av energiöverenskommelsen, men det är enbart Energimyndigheten som på ett väl uttalat sätt har i uppdrag att driva utvecklingen framåt. Samtidigt ser vi hur Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Energimarknadsinspektionen, Försvarsmakten, Affärsverket svenska Kraftnät och många fler är berörda och tidvis agerar på ett sätt som försvårar eller förhindrar genomförandet av energiöverenskommelsen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

På vilket sätt kommer energiöverenskommelsen att få genomslag i regleringsbrev och styrning av myndigheter och affärsverk annat än till Energimyndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-20 Överlämnad: 2017-10-23 Anmäld: 2017-10-24 Sista svarsdatum: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga