Generalfullmakt

Skriftlig fråga 2009/10:749 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 23 april

Fråga

2009/10:749 Generalfullmakt

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Generalfullmakt innebär att fullmaktshavaren kan utföra alla rättsliga åtgärder som huvudmannen (fullmaktsgivaren) själv får utföra. Fullmakten är med andra ord inte begränsad till enbart vissa åtgärder. För aktiebolag finns dock begränsningen att styrelsen inte kan undandra sig ansvar för bolagets förvaltning genom att utfärda en generalfullmakt och sedan avgå. Om den nya styrelsen hoppar av innan Bolagsverket registrerat styrelseändringen finns det risk att den som senast var registrerad som styrelseledamot blir ansvarig för de handlingar som fullmaktshavaren gjort.

Ändå utnyttjas generalfullmakt för ekonomisk brottslighet. När en kriminell huvudman väljer att agera genom bulvan eller målvakt kan huvudmannen se till att själv vara innehavare av en generalfullmakt för att garantera sitt inflytande i bolaget utan att själv vara registrerad och riskera att ställas till ansvar för sina handlingar. Skulle någon rikta krav mot huvudmannen så kan denne hävda att fullmakten är återkallad eller av annan anledning inte längre är gällande. Ett påstående som är svårt att motbevisa. Generalfullmakter kan också användas för att kringgå näringsförbud. Genom att agera genom en bulvan kan den med näringsförbud fortsätta sin verksamhet. Detta sker genom innehavet av en generalfullmakt som möjliggör för den som meddelats näringsförbudet att i praktiken fortsätta att bedriva näringsverksamhet som tidigare.

Avser justitieministern att ta initiativ till att ändra reglerna i fråga om generalfullmakt och att ge Bolagsverket möjligheter att utöva en starkare tillsyn så att inte generalfullmakten används i brottsliga syften?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-23 Anmäld: 2010-04-23 Besvarad: 2010-04-28 Svar anmält: 2010-04-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-28)