gemensam vårdnad

Skriftlig fråga 2001/02:1392 av Linderborg, Tanja (v)

Linderborg, Tanja (v)

den 28 juni

Fråga 2001/02:1392

av Tanja Linderborg (v) till justitieminister Thomas Bodström om gemensam vårdnad

1998 infördes en ny vårdnadslag som gav domstolarna möjlighet att mot ena förälderns vilja döma till gemensam vårdnad. I propositionen anförde regeringen att övergrepp inom familjen inte alltid bör utesluta gemensam vårdnad. Uttryckt på ett annat sätt innebär detta uttalande att "lite stryk ska kvinnor få tåla". När propositionen behandlades i lagutskottet tog ett enigt utskott avstånd från denna regeringens formulering.

Utskottet poängterade att om den ena föräldern utsätter en familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling, bör gemensam vårdnad vara utesluten.

Det har dock kommit till min kännedom att domstolarna påtvingar kvinnor gemensam vårdnad, även i de fall där mannen misshandlat kvinnan och barnen. Detta påtalades även i en artikel i DN den 25 juni 2002. Gemensam vårdnad är i ljuset av dessa tvistiga fall en könsfråga, som kräver ett stort mått av kunskap för det slag av problem som dessa mål innefattar.

Jag vill därför ställa följande fråga till justitieminister Thomas Bodström:

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att domstolarna inte ska förordna om gemensam vårdnad mot den ena förälderns bestridande om det förekommit misshandel eller hot i familjen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-28 Besvarad: 2002-08-01 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-01)