Gatukostnadsavgifter

Skriftlig fråga 2012/13:663 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 18 juli

Fråga

2012/13:663 Gatukostnadsavgifter

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Plangenomförandeutredningen föreslog i januari nya gatukostnadsregler. I dag är det främst i kranskommuner till storstäderna som kommunerna tar ut gatuavgifter av de boende när till exempel ett tidigare sommarstugeområde omvandlas till förort till en storstad. Och då har troligen både hus och tomt stigit i värde för dem som ursprungligen bodde i området.

En avgift baserad på en kommunal taxa för att finansiera kommunala kostnader för anläggning och förbättring av gator och andra allmänna platser skulle, enligt utredaren, väsentligt förenkla systemet med gatukostnadsersättning och skapa större rättvisa för fastighetsägarna i kommunen. Avgiften skulle inte få överstiga kommunens samlade självkostnader för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna platser. Avgiften skulle utgå som en engångsavgift och omfatta kostnader för såväl anläggning som förbättring av allmänna platser. I underlaget för de kostnader som skulle kunna åläggas berörda fastighetsägare genom en taxebaserad avgift skulle kunna ingå de åtgärder som krävs för att kommunen ska kunna uppfylla sina lagliga skyldigheter i egenskap av huvudman för detaljplaneområden.

Betalningsskyldigheten för gatukostnadsavgifter skulle inträda när den gata eller allmänna plats som ersättningen avser kan användas för sitt ändamål. Ägare till redan bebyggda fastigheter för huvudsakligen bostadsändamål som redan har tillgång till gatunätet blir dock betalningsskyldiga först när bygglov beviljas för tillkommande byggrätter enligt detaljplanen.

Avser statsrådet att genomföra Plangenomförandeutredningens förslag, helt eller delvis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-18 Besvarad: 2013-08-01 Anmäld: 2013-08-15 Svar anmält: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-01)