Fysisk aktivitet i skolan

Skriftlig fråga 2020/21:3111 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa, vilket har kommit att bli ett av samhällets stora problem. Barns och ungas brist på fysisk aktivitet, deras ökade stillasittande och den ökande psykiska ohälsan är problem som uppmärksammats de senaste åren. Dessa problem har och kan komma att förstärktas ytterligare i skenet av coronapandemin.

Skolan är en skyddsfaktor i mångt och mycket. Sambandet mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan har i flera rapporter och studier visat sig vara positivt. Folkhälsomyndigheten har tidigare i år konstaterat i en kartläggning att ”skolrelaterade interventioner med fysisk aktivitet skulle kunna vara ett sätt att minska ångest, stärka resiliens och öka den positiva psykiska hälsan hos normalpopulationer av barn och unga”. Även om studien är liten och resultaten ska tolkas med försiktighet stämmer de väl överens med tidigare forskningsresultat.

År 2018 fick Skolverket i uppdrag (U2018/1430/S) att lämna förslag på hur mer rörelse i skolan kan åstadkommas i grundskolan men även inom förskoleklass och fritidshem vid behov. Skolverket konstaterat att satsningar på mer rörelse och fysisk aktivitet i skolan pågår i de andra nordiska länderna. I redovisningen av regeringsuppdraget gav Skolverket förslag på läroplansförändringar om att eleverna ska ges möjlighet och uppmuntras att delta i hälsofrämjande fysiska aktiviteter under skoldagen.

För att stärka elevers kondition och hälsa krävs det en större del skolidrott som gör hälsa och fysisk aktivitet lustfyllt. För Centerpartiet är barns och ungas hälsa en angelägen fråga. Vi har i vår utbildningsmotion i höstas bland annat påtalat vikten av mer rörelse i skolan.  Vi vill se idrott och hälsa med pulshöjande aktivitet varje dag på skolschemat för att möjliggöra att fler barn når målet om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Hur går det med förslaget om läroplansförändringar för mer fysisk aktivitet i skolan? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-03 Överlämnad: 2021-06-03 Anmäld: 2021-06-04 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga