Fungerande trygghetslarm i hela landet

Skriftlig fråga 2013/14:315 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 15 januari

Fråga

2013/14:315 Fungerande trygghetslarm i hela landet

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Många av de trygghetslarm som används i dag bygger på analog teknik. Denna teknik är på väg att bytas ut i många kommuner eftersom det pågår en övergång till digitaliserade nät. Dock är fortfarande över 95 procent av trygghetslarmen analoga. Övergången sker inte i den takt som är önskvärd. Övergången ska medföra en ökad säkerhet för användarna då tillförlitligheten ska bli bättre i de nya systemen. Informationsinsatser har gjorts för att stödja kommunerna i deras arbete för att öka säkerheten i samband med den pågående digitaliseringen, men det tycks inte bidra till att en snabb och säker övergång sker. 

Många kommuner har bristande rutiner för att genomföra kontroller av trygghetslarmen, vilket medför otrygghet för användarna. Alltför många äldre ramlar i hemmet eller i sin närhet och blir liggande i många timmar utan att någon kommer till deras undsättning. I en del fall skadas de äldre så svårt att det leder till dödsfall.

Åtgärder måste vidtas snabbt för att komma till rätta med de problem som finns med trygghetslarmen. Människor ska inte behöva dö för att tekniken inte fungerar. Det är dags att ta tag i problemet. Staten måste också ta sitt ansvar och inte bara lämna över frågan till kommunen.

Vilka åtgärder anser statsrådet att staten ska vidta för att trygghetslarmen ska fungera oavsett var man bor i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-01-15 Anmäld: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-29 Besvarad: 2014-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)