Fungerande betaltjänster på landsbygden

Skriftlig fråga 2009/10:477 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 3 februari

Fråga

2009/10:477 Fungerande betaltjänster på landsbygden

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den sista december 2008 upphävdes lagen om grundläggande kassaservice och regeringen införde i stället ett politiskt mål: alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

Länsstyrelsen i Kalmar pekar på att tillgången till grundläggande betaltjänster inte motsvarar samhällets behov. Problemen med att hantera dagskassor är särskilt stora i Kalmar län. Marknaden har inte lyckats att finna lösningar som är kostnadseffektiva och fungerande för alla. Nya tekniska lösningar behöver tas fram som långsiktigt kan lösa svårigheterna för landsbygdsföretagen och privatpersoner.

Det finns fortfarande ett stort behov av betal- och kassaservice, särskilt inom de regioner där tillgången till bredband ännu inte är helt utbyggd. Det är en mycket viktig princip att alla människor ska ha tillgång till en väl fungerande betal- och kassaservice oavsett var i landet man bor. Såväl kommuner, enskilda som företag i glesbygden är beroende av att betal- och kassatjänster fungerar på ett bra sätt. Staten måste därför även fortsättningsvis ta ansvar för att upprätthålla en väl fungerande betalnings- och kassaservice i hela landet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att upprätthålla en väl fungerande betalnings- och kassaservice i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-03 Anmäld: 2010-02-03 Besvarad: 2010-02-11 Svar anmält: 2010-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-11)