Fritidsfiske med redskap

Skriftlig fråga 2017/18:1562 av Ola Johansson (C)

Ola Johansson (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det traditionella fisket handlar inte enbart om att använda handredskap i form av till exempel spö, utan även i högsta grad att använda andra redskap, exempelvis nät och ryssja. Längs Hallandskusten finns miljöer i form av fiskebodar, kajer, granngårdar och mängder av fiskebåtar kvar, och skälet till det är att de fortfarande används. Inte annat än i undantagsfall yrkesmässigt, utan just av fritidsfiskare.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har av regeringen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för fördelning av den nationellt tillgängliga fiskeresursen.

Enligt det förslag som inlämnats till regeringen från Havs- och vattenmyndigheten förslås en ändring i fiskelagen som innebär att det traditionella kustfisket med nät, långrev, ryssja, bur och håv förlorar sitt lagliga skydd till förmån för endast handredskap.

Enligt uppdraget som gavs till myndigheten ska den särskilt beakta möjligheten att främja fritidsfisket och fisketurismverksamhet, samtidigt som förutsättningarna för ett livskraftigt yrkesfiske och det traditionella fisket bibehålls.

Med traditionellt fiske avses, enligt myndigheten, enbart det fiske som bedrivs i Torne älv. Det finns anledning att oroas över detta eftersom det i praktiken skulle innebära att fisket längs Hallandskusten med andra redskap än spö upphör och därmed det kulturella arv från fiskesamhällen och tillgången till det hälsosamma födoämne som fisk utgör.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

På vilket sätt avser statsrådet att verka för att det även i framtiden kommer att vara möjligt att längs västkusten idka småskaligt fritidsfiske med nät, långrev, ryssja, bur och håv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-02 Överlämnad: 2018-07-03 Besvarad: 2018-07-17 Sista svarsdatum: 2018-07-17 Anmäld: 2018-08-09
Svar på skriftlig fråga