Friskolor och segregation

Skriftlig fråga 2005/06:1323 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 29 mars

Fråga 2005/06:1323 av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Friskolor och segregation

Sverige har ett utvecklat friskolesystem. Det är tydligt att friskolornas framväxt ökat segregationen både mellan skolor och mellan elever. Många gånger väljer friskolor dessutom aktivt bort elever som kommer från studieovana hem. I längden leder det till en alltmer ojämlik skola, där elever med olika social bakgrund och ursprung ges olika förutsättningar att klara skolan. Hittills har vi socialdemokrater på grund av rådande majoritetsförhållanden kunnat bryta denna negativa spiral. Skolorna segregeras och studieresultaten mellan olika skolor är orimligt stora. Skolverkets statistik visar att skillnaderna i studieresultaten är stora mellan friskolor och de kommunala skolorna. 11,1 % av eleverna i kommunala skolor och 6.6 % av eleverna i fristående skolor uppnår inte målen i ämnen som krävs för grundläggande behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Skillnaden är också stor mellan elever med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund. 22 % av eleverna med utländsk bakgrund och 9 % av eleverna med svensk bakgrund klarar inte behörigheten till nationellt gymnasieprogram. För att bekämpa segregationen behövs mer mångfald i alla skolor. Därför menar jag att friskolorna redan i dag borde få ett krav på sig att ha likabehandlingsplaner, i vilka man åläggs ett särskilt ansvar att verka för en bredare rekrytering av elever. Friskolor som ej arbetar med dessa planer ska ej godkännas av Skolverket. Varje elev som misslyckas med att nå upp till den grundläggande behörigheten är ett misslyckande av samhället. Alla skolor borde ta ett ansvar att hjälpa de elever som har det svårast!

Vilka åtgärder avser Ibrahim Baylan att initiera för att avvärja friskolornas möjligheter att aktivt välja bort elever?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-29 Anmäld: 2006-03-29 Besvarad: 2006-04-05 Svar anmält: 2006-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-05)