Framtida fordonsforskning

Skriftlig fråga 2007/08:1035 av Hjälmered, Lars (m)

Hjälmered, Lars (m)

den 4 april

Fråga

2007/08:1035 Framtida fordonsforskning

av Lars Hjälmered (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Jag har tidigare frågat vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att möjliggöra en förlängning av den pågående fordonsforskningen.

I svaret som jag tolkar som positivt pekar ministern på fordonsindustrins betydelse, att man angett i budgetpropositionen att man ämnar återkomma om den fortsatta finansieringen av forskning riktad mot fordonsindustrins behov samt att man under åren 2007–2010 avsatt ¼ miljard kronor i en satsning på klimateffektivare fordon. Vidare pekar ministern i svaret på det möte regeringen haft i Detroit med företrädare för Ford och GM, att man snarast ämnar inleda diskussioner mellan parterna, att insatser inom klimat, miljö och trafiksäkerhet är samhällsekonomiskt särskilt motiverade samt att målsättningen är att diskussionerna ska komma i mål före sommaren.

Jag delar ministern syn på fordonsindustrins betydelse för arbetstillfällen, miljöfrågor samt för skatte- och exportintäkter för Sverige. Rätt utformade forskningssatsningar är inte att se som ett industristöd, snarare som ett sätt att ta ett samlat ansvar för fordonssektorns miljöpåverkan och dess möjligheter att minska denna negativa påverkan. De hittillsvarande satsningarna på forskning har varit framgångsrika. En fortsättning är viktig för branschen och för möjligheterna att nå förbättringar inom områden som klimat, miljö och trafiksäkerhet. Fortsättningen är dock trots statsrådets tidigare besked ganska osäker.

När avser näringsministern att återkomma med besked om inriktning och finansiering på kommande fordonsforskning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-04 Anmäld: 2008-04-04 Besvarad: 2008-04-09 Svar anmält: 2008-04-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-09)