Främjandet av en måttfull alkoholkultur

Skriftlig fråga 2007/08:394 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 30 november

Fråga

2007/08:394 Främjandet av en måttfull alkoholkultur

av Jan R Andersson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

En förändrad organisation håller för närvarande på att implementeras efter det att bland annat Alkoholkommitténs tidigare verksamhet ska uppgå i mer permanenta strukturer. Bland annat startas ett ANT-kansli samt ett råd för alkohol‑, narkotika‑, dopnings- och tobaksfrågor och en interdepartemental arbetsgrupp. Ingenstans nämns dock hur den kunskap som finns inom branschen ska tillvaratas.

Tidigare fanns ett samarbete formaliserat i OAS, Oberoende alkoholsamverkan, mellan Regeringskansliet, branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter med flera för att initiera och samordna informations- och opinionsinsatser i syfte att främja måttfullhet och återhållsamhet i alkoholbruket samt motverka alkoholskador. Detta samarbete fungerade som ett forum för dialog mellan staten och dess myndigheter, branschorganisationer, företag och andra i alkoholfrågor. Organisationen OAS är sedan flera år upplöst trots att berörda myndigheter och branschorganisationer då och nu såg många fördelar i denna organisation.

På vilket sätt avser statsrådet att verka för att branschorganisationer med flera kan få ett bättre forum för dialog vad gäller målet om att minska alkoholskador och främja en måttfull alkoholkultur?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-11-30 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)