fotobank vid polisarbete

Skriftlig fråga 2003/04:1255 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj

Fråga 2003/04:1255

av Luciano Astudillo (s) till justitieminister Thomas Bodström om fotobank vid polisarbete

År 1996 sammanställde polisen i Malmö en pärm med bilder på aktuella ungdomsbrottslingar för användning vid fotokonfrontationer. Endast de som var eller hade varit skäligen misstänkta för allvarlig brottslighet dokumenterades. Bilderna var framställda med analog teknik. Så småningom gick man över till digital teknik, bland annat i form av cd-romskiva. Bilderna systematiserades också i personnummerordning. Hanteringen av fotobanken får anses omfattas av personuppgiftslagen. Utöver denna lag gäller också för polisens del polisdatalagen. Mot bakgrund av hur fotobanken har använts kan den anses utgöra sådan kriminalunderrättelseverksamhet som avses i 3 § polisdatalagen. Automatiserad behandling av personuppgifter i sådan verksamhet får enligt 14 § polisdatalagen endast förekomma om en särskild undersökning har inletts av Rikspolisstyrelsen eller polismyndigheten. Något särskilt beslut med avseende på fotobanken har inte fattats, och banken skulle således kunna stå i konflikt med polisdatalagen, vilket JO menar. Redan i dag sker en stor del av polisens arbete genom datorisering. Att återgå till manuell behandling i detta fall är inte ett realistiskt alternativ. Polisen bör ges de verktyg som kan förväntas leda till större effektivitet i deras arbete. Den aktuella lagstiftningen bör därför anpassas till ett modernt arbetssätt. De förslag som presenterades i Polisdatautredningen (SOU 2001:92) har ännu inte resulterat i nya bestämmelser på området.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka initiativ han att avser att vidta för att anpassa relevant lagstiftning till polisens nya teknik och arbetsmetoder.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-26 Anmäld: 2004-05-26 Besvarad: 2004-06-07 Svar anmält: 2004-06-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-07)