Förutsättningarna för inhemsk etanolproduktion

Skriftlig fråga 2012/13:567 av Löfstrand, Johan (S)

Löfstrand, Johan (S)

den 10 juni

Fråga

2012/13:567 Förutsättningarna för inhemsk etanolproduktion

av Johan Löfstrand (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

När regeringen offentliggjorde införandet av ett kvotpliktsförslag för biodrivmedel framfördes att syftet var att reducera utsläppen från transportsektorn med ytterligare 600 000 ton koldioxid. Detta framfördes bland annat av finansministern i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med statsrådet Anna-Karin Hatt.

När lagrådsremissen om kvotplikt för biodrivmedel nu är offentlig visar det sig att detta klimatmål inte ens nås till hälften; effekten av kvotpliktsförslaget blir enbart 280 000 ton reduktion. En anledning till detta är att regeringen kombinerar låga kvotvolymer med att man avstår från möjligheten att ställa skarpa klimatkrav på de biodrivmedel som används. Detta har inte tidigare behövts, då kravet på odenaturerad (ren) etanol bidragit till användandet av etanol med hög klimatnytta. När detta krav nu föreslås avskaffas riskerar den genomsnittliga klimatprestandan på etanol att sjunka, vilket framförs explicit i regeringens egen promemoria.

Om kravet på ren etanol kvarstår under den övergångsperiod som efterfrågas av etanolindustrin säkras användandet av kostnadseffektiv etanol med hög klimatprestanda och gjorda svenska miljardinvesteringar. Ett bibehållet krav skapar stabila produktionsförutsättningar för befintlig industri och rätt förutsättningar för utveckling av cellulosabaserad etanol. På så vis säkras och skapas även ett stort antal arbetstillfällen, inte minst på landsbygden, som bygger på hållbar ekonomisk utveckling.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att garantera hög klimatprestanda för svensk etanolanvändning och goda förutsättningar för inhemsk etanolproduktion?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-10 Anmäld: 2013-06-10 Besvarad: 2013-06-19 Svar anmält: 2013-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-19)