förtidspensionering på grund av psykiska besvär

Skriftlig fråga 1999/2000:12 av Olsson, Rolf (v)

Olsson, Rolf (v)

den 17 september

Fråga 1999/2000:12

av Rolf Olsson (v) till socialminister Lars Engqvist om förtidspensionering på grund av psykiska besvär

Socialstyrelsen har följt upp psykiatrireformen i en slutrapport med titeln Välfärd och valfrihet? Utvärderingen visar på många kvarstående brister som måste åtgärdas framöver. Rapporten pekar på ett övergripande problem som delvis ligger vid sidan av själva reformen, nämligen att antalet personer som förtidspensionerats på grund av psykiska besvär har ökat kraftigt under 1990-talet. Detta är en utveckling som inger stor oro och som strider klart mot uttalade ambitioner att arbeta med tidig individuell och samordnad rehabilitering vid psykiskt insjuknande. Det finns stora risker att förtidspensionering för dessa grupper kan leda till isolering och förvärrade sociala och psykiska problem. Det är en katastrof för den enskilde och för samhället kan det i förlängningen medföra kraftigt ökade kostnader.

Det är också en paradox att samtidigt som kunskaperna ökar när det gäller situationen för personer som berörs av psykiatrireformen, så saknas kunskaper i stor utsträckning om situationen för den växande gruppen som förtidspensioneras på grund av psykiska besvär.

Jag vill fråga socialministern:

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att bryta utvecklingen med kraftigt ökad förtidspensionering av personer som lider av psykiska besvär så att kunskapen också ökar om situationen för gruppen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-09-20 Anmäld: 1999-09-28 Besvarad: 1999-09-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-09-29)