Försvarsmaktens yttrande om Gävle flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:565 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmakten har i ett yttrande till Gävle kommun rörande förändrad detaljplan för flygplatsen motsatt sig en förändring av verksamhetsområde som innebär att flygplatsen görs obrukbar. Försvarsmakten skriver i sitt yttrande:

Försvarsmakten motsätter sig att Rörbergs flygplats görs obrukbar. Rörbergs flygplats är ursprungligen byggd enligt militär standard och är utifrån banans längd och beskaffenhet lämplig för militär verksamhet. Flygplatsen nyttjas idag av Hemvärnets förband i Militärregion mitt och utgör p.g.a. sitt geografiska läge, sin infrastruktur och sin kapacitet en unik resurs för dessa förband. Det finns inga alternativa flygplatser som kan ersätta funktionen av Rörbergs flygplats. Det är därför ur ett militärregionalt perspektiv angeläget att bibehålla möjligheten att använda Rörbergs flygplats.

Sammanfattningsvis skulle åtgärderna i detaljplaneförslaget innebära en negativ påverkan på Försvarsmaktens operativa förmåga. Försvarsmakten motsätter sig därför att detaljplanen antas.”

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av Försvarsmaktens yttrande till Gävle kommun om Rörbergs flygplats?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga