forskningsmedel för bygg- och bostadsforskning

Skriftlig fråga 2004/05:1486 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 22 april

Fråga 2004/05:1486

av Owe Hellberg (v) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om forskningsmedel för bygg- och bostadsforskning

Svensk bygg- och bostadsforskning var fram till 2001 en egen organisation, men tillhör numera vetenskapsområdet Formas.

Bredare ingångar i forskningen kan vara bra, men det finns risk för att bygg- och bostadsforskningen riskerar att försvinna då 70 % av Formas anslag fördelas efter söktryck, övriga medel är mer styrda.

Riksdagen har tydligt uttalat att forskningen ska understödja en utveckling av bostadspolitiken, samt att genusforskningen inom bostadspolitikens område ska ha en större betydelse. Vid en utfrågning av företrädare för Formas i bostadsutskottet i förra veckan, kunde inga besked ges om huruvida forskningen lever upp till dessa av riksdagen uppsatta mål.

Miljövänliga bostäder som inte fungerar socialt, eller ur ett genusperspektiv, bidrar inte heller till en hållbar samhällsutveckling. Boendesociala frågor glöms lätt bort i detta sammanhang, vilket kan få mycket negativa konsekvenser.

Regering och riksdag skulle på ett tydligare sätt kunna precisera inriktningen på de medel som Formas har till förfogande, när det gäller de medel som inte fördelas utifrån söktrycket, för att bättre uppfylla riksdagens mål.

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att forskningen på ett bättre sätt ska främja utvecklingen av bostadspolitiken, inte minst i ett genusperspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-22 Anmäld: 2005-04-22 Besvarad: 2005-04-27 Svar anmält: 2005-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-27)