Försäkringsskyddet för svenska soldater som tjänstgör utomlands

Skriftlig fråga 2005/06:1733 av Enström, Karin (m)

Enström, Karin (m)

den 1 juni

Fråga 2005/06:1733 av Karin Enström (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Försäkringsskyddet för svenska soldater som tjänstgör utomlands

Försvarsmakten och Officersförbundet menar att svenska officerare som skickas ut på uppdrag utomlands innehar ett undermåligt försäkringsskydd. De försäkringar som soldater kan teckna själva gäller inte om de befinner sig i en krigszon eller där riskfaktorerna är för höga. I dag får de efterlevande 22 prisbasbelopp, 873 400 kr om någon blir gravt invalidiserad eller omkommer. Detta är lägre än vad alla andra utlandstjänstgörande statsanställda får. De får 60 prisbasbelopp, 2 382 000 kr. Detta i ett läge där försvarets nya inriktning innehåller tjänstgöring i utlandet, både fredsbevarande och i väpnad strid.

Min fråga till statsrådet blir således:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att försäkringsskyddet för svenska soldater som tjänstgör utomlands ska likställas med det för andra statsanställda som även de tjänstgör utomlands?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2006-06-01 Anmäld: 2006-06-01 Återtagen: 2006-06-02