Förordningen om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

Skriftlig fråga 2013/14:87 av Nilsson, Ingemar (S)

Nilsson, Ingemar (S)

den 25 oktober

Fråga

2013/14:87 Förordningen om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

av Ingemar Nilsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

I förslaget till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen saknas en komplett konsekvensanalys av förslaget. Ett flertal remissinstanser har påpekat detta, inte minst Regelrådet, som därför avstyrker förslaget. Det bristande underlaget innebär en betydande osäkerhet för berörda företag och för de investeringar som, av klimat- och miljöskäl, planeras i regionala nät i syfte att tillgodose industrins, sjöfartens och fordonsindustrins behov av flytande naturgas, LNG och biogas.

Vi anser att energipolitiken, utifrån sin ambition att bidra till en långsiktig omställning, måste grundas på ett gediget underlag. Det måste tydliggöras vad som motiverar föreslagna förändringar, vilka företagsekonomiska effekter som blir följden och skäligheten i detta avseende samt hur energi- och klimatpolitikens mål berörs. Exempelvis riskerar biogasmarknadens utveckling att omintetgöras genom oönskade tröskeleffekter. Därför bör detta perspektiv särskilt tydliggöras. Grundläggande är att förslaget innebär ett metodbyte som inte ger skälig avkastning på hittills gjorda investeringar i det svenska gasnätet. Infrastrukturinvesteringar kräver långsiktiga och stabila spelregler, och nya oannonserade metodförändringar riskerar att underminera investeringsviljan i ny infrastruktur. Regeringen bör därför, och utifrån en samlad bedömning av remissvaren, konsekvensutreda den nya beräkningsmetoden innan förordningen träder i kraft och möjliggöra en diskussion i form av en ny remiss.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna-Karin Hatt:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att säkerställa att en konsekvensanalys som beaktar nämnda perspektiv ligger till grund för kommande beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-10-25 Anmäld: 2013-11-04 Svar anmält: 2013-11-13 Besvarad: 2013-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-13)