Förordningen om behörigheter för sjömän

Skriftlig fråga 2020/21:2262 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

De havsanknutna näringarna utvecklas starkt inom Europa och nationellt, inte minst vad avser utvecklingen av havsbaserad energi, där Infrastrukturdepartementet nyligen remitterade ett förslag kring minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs. Till sådan utveckling krävs det ofta mindre farkoster som lägger ut kabel eller vidtar andra åtgärder i anslutning till olika installationer till havs.

Även ambitionerna om en utvecklad kustsjöfart och ökade sjötransporter i stort är högaktuella. En sådan utveckling har potential att skapa nya svenska arbetstillfällen, vilket är något som även regeringen ofta påpekar. En förutsättning för såväl detta som ovan nämnda utveckling till havs är dock att både rätt näringsvillkor existerar och att tillgången till personal, och då särskilt tillgången till sjöbefäl för mindre fartyg och för fartyg i kustfart, möter behovet.

En viktig del i utbildningen till sjöbefäl utgörs av handledarledd praktik. Detta gäller för samtliga utbildningar, med undantag för utbildningen till fartygsbefäl klass VII, inre fart. Studerande på sistnämnda utbildning behöver, på grund av att handledarledd praktik inte krävs, göra 36 månaders tjänstgöring ombord. I realiteten innebär detta att tiden för tjänstgöringen/praktiken ombord för att erhålla en behörighet som klass VII är tre gånger så lång som för den student som läser en traditionell sjökaptensbehörighet, det vill säga för betydligt större fartyg och oceanfart. Detta gör att utbildningen till fartygsbefäl klass VII blir jämförelsevis oattraktiv för studerande och att det inom den civila sjöfarten uppstår brister i tillgången på utbildade sjöbefäl för denna typ av fartyg. Detta hämmar såväl utvecklingen av kustsjöfarten och sjöfarten på de inre vattenvägarna som utbyggnaden av havsbaserad vindkraft med mera.

Behovet av en justering i dessa delar har påpekats både av regeringens expertmyndighet Transportstyrelsen inom ramen för regeringsuppdraget om specialsjöfart som redovisades förra året och av branschen. Sannolikt är det tal om en ren försummelse. 

Med anledning av texten ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern och regeringen att justera förordningen om behörigheter för sjömän så att även utbildningen till fartygsbefäl klass VII kan genomföras med en handledarledd praktik, med motsvarande förkortad utbildningstid, och när kan vi i så fall förvänta oss en sådan ändring?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-18 Överlämnad: 2021-03-19 Anmäld: 2021-03-23 Svarsdatum: 2021-03-31 Sista svarsdatum: 2021-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga