Förlustavdrag för små och mindre företag

Skriftlig fråga 2007/08:1122 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 18 april

Fråga

2007/08:1122 Förlustavdrag för små och mindre företag

av Margareta Cederfelt (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringens engagemang i frågor som rör småföretagande, entreprenörskap och innovationer är omisskännligt. I detta engagemang är det viktigt att understryka de små och mindre företagens stora vikt för svensk ekonomi och sysselsättning. De mindre företagen utgör grunden för morgondagens större företag och alla stora företag har varit små i början. De små företagen kan därför ses som en enorm tillväxtmotor. Experter som forskar på effekterna av globalisering menar att de små och mindre företagen dessutom utgör en försäkring mot eventuella negativa följder av en ökad global konkurrens, dels genom sin förmåga att anpassa sig snabbt till nya förutsättningar, dels genom bredden i de små företagens sammanlagda verksamhet.

Aktuell forskning visar att små och mindre företag är avgörande för utvecklandet av uppfinningar. Förmågan för små och mindre företag att praktiskt omsätta ny kunskap och nya idéer i kommersiella produkter är en central del i ett företags och en nations utvecklings- och konkurrenskraft.

Men framtagande av nya idéer, uppfinningar och produkter är oftast förenat med ett stort personligt risktagande och kan få negativa följder för företagarens ekonomi och finansiella ställning. För att underlätta företagande och entreprenörskap finns många politiska åtgärder som skulle kunna genomföras i syfte att stödja ett företags utveckling av uppfinningar. Ett sätt är att införa förlustavdrag för att på så sätt minska företagarens risk.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att förbättra möjligheten till förlustavdrag för små och mindre företag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-18 Anmäld: 2008-04-21 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)